Members 2017-2018

Professor

Akiko MATSUO

Doctor Students

Kohei

OKUNO

Kei

SHIMURA (ASANO)

Hiroaki

WATANABE


Master Students

Hiroaki

ANDO

Hirotaka

KASAHARA

Nana

KIKUIRE

Yoshitaka

SATO

Takuya

MATSUMOTO

Takenori

MIWA


Takahiro

OKADA

Naoya

OHIRA

Masayuki

KISHINO

Akihito

KIMURA

Yuri

NAGASE

Chisato

MATSUMOTO


Undergraduates

Yuichi
AKAZAWA 

Syunsuke
SHIGEOKA

Kazunari
HAYASHI 

Tsutomu
HOTTA 

 Masaki

MURODA Alumni & Alumnae