Members 2018-2019

Professor

Akiko MATSUO

Doctor Students

Hirotaka

KASAHARA

Kei

SHIMURA (ASANO)

Hiroaki

WATANABE


Master Students

Takahiro

OKADA

Naoya

OHIRA

Masayuki

KISHINO

Akihito

KIMURA

Yuri

NAGASE

Chisato

MATSUMOTO


Shunsuke
SHIGEOKA

Kazunari
HAYASHI 


Undergraduates

Tomohito
SUZUKI

Yoshiyuki
HATTORI

Ken
FUJI

Takashi
YAMAGUCHIAlumni & Alumnae